Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Popularne szczepionki

Oto lista kilku popular­nych szczepionek oraz opis ryzyka ich stosowania:

* szczepionka prze­ciw kokluszowi:
zdecydowanie naj­niebez­piecz­niej­sza szczepionka o naj­więk­szej licz­bie udokumen­towanych przy­pad­ków potwier­dzających poważne reak­cje nie­po­żądane